Dīķsalas Trophy Programma

Programma 18.05.2019.

ATV Hobijs klase
7:30 – 8:30 Reģistrācija un Tehniskā komisija.
8:45 Sapulce Starta laukumā
9:00 Starts ATV Hobijs (1.brauciens)
9:45 Finišs ATV Hobijs (1.brauciens)
15:45 Starts ATV Hobijs (2.brauciens)
16:30 Finišs ATV Hobijs (2.brauciens)
23:00 Apbalvošana

ATV 750 klase
8:30 – 9:30 Reģistrācija un Tehniskā komisija.
9:45 Sapulce Starta laukumā
10:00 Starts ATV 750 (1.brauciens)
11:30 Finišs ATV 750 (1.brauciens)
16:45 Starts ATV 750 (2.brauciens)
18:15 Finišs ATV 750 (2.brauciens)
23:00 Apbalvošana

ATV 1000 klase
9:30 – 11:00 Reģistrācija un Tehniskā komisija.
11:30 Sapulce Starta laukumā
11:45 Starts ATV 1000 (1.brauciens)
13:15 Finišs ATV 1000 (1.brauciens)
18:30 Starts ATV 1000 (2.brauciens)
20:00 Finišs ATV 1000 (2.brauciens)
23:00 Apbalvošana

CT 1 un CT 2 klases
11:00 – 12:30 Reģistrācija un Tehniskā komisija.
13:15 Sapulce Starta laukumā
13:30 Starts CT1un CT2 (1.brauciens)
15:30 Finišs CT1 un CT2 (1.brauciens)
20:15 Starts CT1 un CT2 (2.brauciens)
22:15 Finišs CT1 un CT2 (2.brauciens)
23:00 Apbalvošana

Par Latvijas sportistu licencēm, kuras ir iegādātas ārvalstīs!!!

Atgādinām, ka visiem sacensību dalībniekiem ir jāsaņem licence, licences saņemšanai ērti varat pieteikties portālā laflicences.lv, Trofi reidā ir divu līmeņu licences D – apļu braukšanas seriāla “CanAm Trophy” un tūrisma kausa licence, kā arī R – trofi reidu licence. Vienlaikus ar licenci ir jāuzrāda vai jāiegādājas dzīvības apdrošināšanas polise. Diferencētais biedru naudas nolikums – saite
Saskaņā ar LAF nacionālo sporta kodeksu (saite):
4.nodaļa LICENCES
4.1. LAF izsniedz LAF prezidija apstiprinātam paraugam sekojošas atbilstošas nacionālās un starptautiskās licences, ja licences saņēmējs uzrādījis LAF SK noteiktos dokumentus un sekmīgi nokārtojis pārbaudījumus:
4.1.1. pieteicējiem – pieteicēja licenci, kas dod tiesības pieteikt braucēju un sacensību automašīnu autosporta pasākumam, pārstāvēt komandu attiecībās ar oficiālajām personām;
4.1.2. braucējiem – sportista licenci, kas dod tiesības vadīt sacensību automašīnu autosporta pasākumā;
4.1.3. trases īpašniekiem – trases licenci, kas dod tiesības rīkot autosporta pasākumus attiecīgajā trasē vai nodot to citai ar LAF saskaņotai personai autosporta pasākumu rīkošanai;
4.1.4. sporta tiesnešiem – sporta tiesneša licenci, kas dod tiesības izpildīt sporta tiesneša pienākumus sacensībās saskaņā ar LAF SK noteikumiem. 4.1.5. Licence ir derīga licencē norādītā sporta veida autosporta pasākumos, Licences derīguma termiņš ir no 1. janvāra līdz 31.decembrim.
4.1.6. Par licences izsniegšanu vai atjaunošanu pienākas samaksa no licences saņēmēja, kuru katru gadu pēc attiecīgās SK ieteikuma nosaka LAF prezidijs
4.1.7. Jebkurš ES Pieteicējs vai Braucējs drīkst piedalīties Nacionālajās Sacensībās, kuras notiek ES valstīs.
4.1.8. Jebkurš ES Pieteicējs vai Braucējs būs tās ASN jurisdikcijā, kuras valsts teritorijā viņš piedalīsies Sacensībās, kā arī tās ASN, kura izsniegusi viņam licenci.
4.2. Jebkura persona, kas, saņēmusi LAF, licenci apņemas ievērot LAF Sporta kodeksu un attiecīgā sporta veida noteikumus un nolikumus, kā arī: 4.2.1. apņemas cienīt LAF mērķus un intereses
4.2.2. neradīt ar vārdiem, darbībām vai rakstiem kaitējumu LAF reputācijai, LAF vadībai vai LAF Struktūrai vai kopumā autosporta interesēm.
4.2.3. Apņemas ievērot LAF lēmumus un nedarīt neko, kas ir pretrunā ar LAF interesēm.
4.3. LAF Licences turētāji nedrīkst pārkāpt „fairness” principus, sacensībās uzvesties nesportiski vai negodīgi vai mēģināt ietekmēt sacensību rezultātu, kas ir pret sporta ētiku.
4.4. LAF Licences turētāji un visas Dalībpersonas apņemas sadarboties disciplinārās izmeklēšanas jautājumos.
4.3. LAF SK ir tiesības neizsniegt licenci, paskaidrojot atteikuma iemeslu. Personai, kurai atteikta licences izsniegšana, ir tiesības pārsūdzēt LAF SK lēmumu LAF prezidijam.
4.4. Tikai LAF prezidijam pēc LAF SK ieteikuma ir tiesības anulēt licenci tās derīguma termiņa laikā gadījumā, ja:
4.4.1. ja tiek konstatēts, ka nav izpildītas visas LAF SK noteiktās prasības licences saņemšanai;
4.4.2. ja tiek konstatēta personas neatbilstība licencei;
4.4.3. ja licences anulēšana ietverta lēmumā par diskvalifikāciju;
4.4.4. LAF var sodīt personu atbilstoši LAF Kodeksa 10.nodaļas noteikumiem, ja tiek pierādīta tīša maldināšana ar mērķi saņemt licenci. www.laf.lv 9
4.5. LAF izsniedz nacionālo vai starptautisko sportista licenci:
4.5.1. sportistiem, kuri ir Latvijas Republikas valsts piederīgie;
4.5.2. FIA pārstāvētu citu valstu pilsoņiem, saskaņā ar sekojošiem nosacījumiem:
4.5.2.1. ka viņu pirmā NSA iepriekš dod savu piekrišanu saņemšanai, kura var notikt tikai vienreiz gadā un tikai īpašos gadījumos;
4.5.2.2. ka viņi var pierādīt savai pirmajai NSA (viņu pases valstī) dzīvesvietu citā valstī (jebkurām personām, jaunākām par 18 gadiem pieteikuma iesniegšanas dienā, ir jāuzrāda apliecinājums, ka tās citā valstī saņem pilna laika izglītību);
4.5.2.3. ka viņu pirmā NSA ir saņēmusi atpakaļ iepriekš izsniegto licenci
4.6. Sportistam, kurš ir Latvijas Republikas valsts piederīgais un, kurš ir saņēmis citas ASN, nevis LAF izsniegtu sportista licenci, ir tiesības ar šo licenci piedalīties LAF saskaņotajos autosporta pasākumos.
4.7. Sportists var pieprasīt licences izsniegšanu ar pseidonīmu, iesniedzot LAF SK speciālu pieteikumu. Ja LAF SK akceptē licences izsniegšanu ar pseidonīmu, licences derīguma termiņa laikā sportistam aizliegts piedalīties sacensībās vai uzstāties plašsaziņas līdzekļos ar īsto vārdu. Sportistam drīkst būt tikai viens pseidonīms. Ja sportists nevēlas izmantot licenci ar attiecīgo pseidonīmu vai vēlas to mainīt, sportistam jāpieprasa jauna licence. Šādā gadījumā izsniegtā licence tiek anulēta

1.posms Dīksalas Trophy

56459506_2309763392640416_8643551061052751872_n
Esam atvēruši reģistrāciju šī gada 1.posmam.

Uzmanību, Attention !!!

CanAm Trophy Latvia Kauss 2019.gada sezonas jaunumi !!!

Šajā sezonā esam mainījuši dalības klases un nosacījumus ATV ieskaitē.
ATV Hobby – Divi iebraucieni katrs vismaz 45 minūtes, drīkst piedalīties jebkurš braucējs pie nosacījuma, ka nav ieņēmis iepriekšējās sezonas sacensībās augstāku vietu par 6. Šī klase startē zem ATV Sport Tehniskajiem noteikumiem.
ATV 750 – Iepriekš zināma, kā ATV Hobijs 750 klase
ATV 1000 – Iepriekš zināma kā ATV Hobijs klase

CanAm Trophy Кубок Латвии 2019 Новости сезона !!!

В этом сезоне мы изменили классы участников и условия для зачетов ATV.

ATV Hobby - два заезда, каждый не менее 45 минут, в которых может принять участие любой гонщик, при условии, что он не занимал не выше 6 места в предыдущих сезонах. Этот класс стартует в соответствии с Техническим регламентом ATV Sport.
ATV 750 - известный как ATV Hobby Class 750
ATV 1000 - ранее известный как ATV Hobby Class

CanAm Trophy Latvia Cup 2019 Season News !!!

This season we have changed membership classes and conditions for ATV.

ATV Hobby - Two rides, each at least 45 minutes, any rider may take part, provided that he has not taken a higher seat than 6 in the previous seasons. Technical rules – ATV Sport
ATV 750 – Previously nown As The ATV Hobby Class 750
ATV 1000 - Previously known as ATV Hobby Class

Pretendenti uz GALVENO BALVU Kvadraciklu Can-Am Outlander 450

5ac67e1368bbff36a82c7bab
 • 1. Hendrik Laur
 • 2. Daividas Rudokas
 • 3. Povilas Ignatavičius
 • 4. Intars Veigulis
 • 5. Laisvidas Uzdra
 • 6. Mareks Apinis
 • 7. Valdis Meluškāns
 • 8. Gedas Kaļinauskas
 • 9. Andris Šalaginovs
 • 10. Rokas Butavičius
 • 11. Andrius Diržys
 • 12. Edgars Kovals
 • 13. Klāvs Pričins
 • 14. Ģirts Apelis
 • 15. Ilmārs Lubiņš
 • 16. Ivars Ločmelis
 • 17. Aleksandrs Vasiļjevs
 • 18. Inta Kristiāna Ciprusa
 • 19. Rolands Puravs
 • 20. Jānis Burka
 • 21. Tomas Mikulenas
 • 22. Raivis Skoboļevs
 • 23. Artis Zviedris
 • 24. Aigars Lazdiņš
 • 25. Roberts Malcenieks
 • 26. Normunds Kalniņš
 • 27. Guntis Lazdiņš
 • 28. Renārs Kristians Kalniņš
 • 29. Guntars Melbārdis
 • 30. Jānis Stonka