Apr 2016

Biļetens Nr.1 ! Bulletin No.1 ! Бюлетень Но.1 !

Uzmanību!
ir nopublicēts Biļetens Nr.1
(iepazīties)

Attention!
Here you can reed Bulletin No.1
(read)

Внимание!

Опубликован Бюлетень Но.1
(читать)

Uzmanību !!!
Ņemot vērā to, ka pagājušajā nedēļā sacensību norises vietā bija stiprs lietus un arī šonedēļ meteorologi prognozē lietu, iesakām ATV Hobby ieskaites dalībniekiem uzstādīt saviem kvadracikliem vinču.

Attention !!!
Taking into account the fact that last week on the site of the competition was heavy rain and this week, forecasters also predict heavy rains, it is recommend that ATV Hobby participants install a winch on the ATV.

Внимание !!!
Принимая во внимание тот факт, что на прошлой неделе на месте проведения соревнований был сильный дождь и на этой неделе синоптики тоже прогнозируют проливные дожди, очень рекомендуем участникам зачёта ATV Hobby установить лебёдку на квадрацикл.

Dienas kārtība, Time scedule, Расписание

Sacensību norises vieta: 57.056467, 25.928942, "Lāci", Liezēres pagasts, Madonas novads.
7:00 - 8:30 Reģistrācija un Tehniskā komisija ATV Sports un CT1
8:30 - 10:00 Reģistrācija un Tehniskā komisija ATV Hobijs un CT2
10:10 Sacensību atklāšana
10:30 Dalībnieku sapulce
1.brauciens
11:00 ATV Sports
11:00 CT1
13:30 ATV Hobijs
13:30 CT2
2.brauciens
16:00 ATV Sports
16:00 CT1
18:30 ATV Hobijs
18:30 CT2
21:30 Apbalvošana

Place:
57.056467, 25.928942, "Lāci" Liezeres parish, Madona district.
7:00 to 8:30 Registration and Technical Commission ATV Sport and CT1
8:30 to 10:00 Registration and Technical Commission ATV Hobby and CT2
10:10 Opening ceremony
10:30 Briefing
1.run
11:00 ATV Sport
11:00 CT1
13:30 ATV Hobby
13:30 CT2
2.run
16:00 ATV Sport
16:00 CT1
18:30 ATV Hobby
18:30 CT2
21:30 Award Ceremony

Место проведения:
57.056467, 25.928942, " Лаци" Лиезерес волость, Мадонский район.
7:00 до 8:30 Регистрация и техническая комиссия ATV Спорт и СТ1
С 8:30 до 10:00 Регистрация и техническая комиссия ATV Хобби и СТ2
Церемония открытия 10:10
10:30 Брифинг
1. заезд
11:00 ATV Спорт
11:00 СТ1
13:30 ATV Хобби
13:30 СТ2
2.заезд
16:00 ATV Спорт
16:00 СТ1
18:30 ATV Хобби
18:30 СТ2
21:30 Награждение

Atgādinājums!

IMG_1759

Pateicoties mūsu Ģenerālsponsoram SIA SDK, CanAm autorizētajam izplatītājam un servisa partnerim Latvijā un Lietuvā, 2016.gada sezonas galvenā balva ir CanAm Outlander 450L kvadracikls. Kvadracikla izlozē varēs piedalīties jebkurš no CanAm Trophy Latvia 2016 ATV ieskaites dalībniekiem, kurš būs startējis vismaz 4 posmos.

Благодаря Генеральному спонсору SIA SDK, которий является CanAm авторизованным дистрибьютором и сервис партнёром CanAm в Латвии и Литве, в 2016 сезоне, главный приз будет квадроцикл CanAm Outlander 450L. В лотерее будет возможность принять участие любому из участников АТV зачётов CanAm Трофи Латвия 2016, которые примут участие по крайней мере в 4 этапах.

Thanks to our General sponsor SIA SDK CanAm Authorized distributor and service partner in Latvian and Lithuania. Main prize for 2016 season, is CanAm Outlander ATV 450L. ATV can win anybody that be able to participate in ATV category of the CanAm Trophy Latvia 2016, who will be started at least 4 stages.

Uzmanību!!! Lētāka reģistrācija CanAm Trophy Latvia 2016, 1.posmam "Signāls EM Trophy" vairs tikai divas dienas līdz 19.qprīlim!!!

Attention!!! Cheaper registration fee for CanAm Trophy Latvia 2016, 1st stage "Signals EM Trophy" only two days till april 19!!!