Apr 2017

1
Pateicoties 1.posma organizatora pretīmnākšanai, ar šo oficiāli paziņojam - Tiem dalībniekiem, kuri pieteiks savu dalību CanAm Trophy Latvia Kauss 2017 1.posmam līdz 31.aprīlim iekaitot tiks piemērota lētākā dalības maksa. Atgādinām, ka dalības maksu var veikt uz reģistrācijas laikā sacensību dienā, dalības maksas apmērs tiek noteikts pēc reģistrācijas datuma www.canamtrophy.lv

1.posma norises programma

06.05.2017. ATV Sport un ATV Hobijs

7:00-9:00 Reģistrācija ATV Sport un ATV Hobijs
9:45 Sapulce ATV Sport un ATV Hobijs

10:00 ATV Sport un ATV Hobijs 1.brauciena starts
11:30 ATV Sport un ATV Hobijs 1.brauciena finišs

14:00 ATV Sport un ATV Hobijs 2.brauciena starts
15:30 ATV Sport un ATV Hobijs 2.brauciena finišs

18:00 Provizoriskie rezultāti ATV Sport, ATV Hobijs, ATV Hobijs 750 un Side by Side
19:30 Apbalvošana ATV Sport, ATV Hobijs, ATV Hobijs 750 un Side by Side

06.05.2017. ATV Hobijs 750 un Side by Side


9:00 – 11:00 Reģistrācija ATV Hobijs 750 un Side by Side

11:45 Sapulce ATV Hobijs 750 un Side by Side

12:00 ATV Hobijs 750 un Side by Side 1.brauciena starts
13:30 ATV Hobijs 750 un Side by Side 1.brauciena finišs

16:00 ATV Hobijs 750 un Side by Side 2.brauciena starts
17:30 ATV Hobijs 750 un Side by Side 2.brauciena starts

18:00 Provizoriskie rezultāti ATV Sport, ATV Hobijs, ATV Hobijs 750 un Side by Side
19:30 Apbalvošana ATV Sport, ATV Hobijs, ATV Hobijs 750 un Side by Side

06.05.2017. CT1 un CT2

16:00 – 18:00 Reģistrācija
18:45 Sapulce
19:00 Prologa starts

07.05.2017. CT1 un CT2

8:45 Sapulce
9:00 1.brauciena starts
11:00 1.brauciena finišs

13:00 2.brauciena starts
15:00 2.brauciena finišs

16:00 Provizoriskie rezultāti
17:00 Apbalvošana

License

In order to reduce the time of registration, please, issue a license in advance.
In order to obtain a license to participate in CanAm Trophy Latvia Cup 2017, please send an e-mail to krisjanis@trofi.lv the following information:

First Name Last Name
Personal identification number
a photo
Category - CanAm Trophy

Licenses will be available upon registration.
Also valid is a license issued by the Estonian or Lithuanian Automobile Federation.

Лицензии

Для того, чтобы сократить время регистрации, пожалуйста, оформите лицензию заранее.
Для того, чтобы получить лицензию на участие в CanAm Trophy Latvia Cup 2017 года, пожалуйста, отправьте по электронной почте krisjanis@trofi.lv следующей информации:

Имя, Фамилия
персональный идентификационный номер
фото
Категория - CanAm Trophy

Лицензии можно будет получить при регистрации.
Также действительна лицензия выданная Эстонской или Литовской Автомобильной Федерацией.

Licences

Lai samazinātu reģistrācijas laiku, lūdzam nokārtot licences savlaicīgi.
Lai iegūtu gada licenci dalībai CanAm Trophy Latvia Kauss 2017, lūdzu nosūtiet uz e-pastu krisjanis@trofi.lv sekojošu informāciju:

Vārds, Uzvārds
Personas kods
Fotogrāfija
Kategorija - CanAm Trophy

Tie kas būs savlaicīgi iesūtījuši augstāk minēto informāciju, varēs saņemt licences reģistrācijas laikā veicot samaksu.

Страхование

Участникам, нуждающимся в страховании для спортивных состязаний, вы можете заказать страховку, отправив запрос и следующую информацию на электронную почту krisjanis@trofi.lv:

Застрахованное лицо:
Имя Фамилия
Персональный идентификационный код
Адрес декларированного места жительства

Бенефициар:
Имя Фамилия
Персональный идентификационный код

Возможные варианты страхования:
Сумма страхования жизни на территории Латвии 1500 EUR - 7 EUR, включая покрытие соревнования по автоспорту
Сумма страхования жизни на Европейской территории 1500 EUR, включая страховку на соревнования по автоспорту - 17 EUR
Страхование жизни в Европейском регионе, включая медицинские расходы до 500 евро, а также страховую сумму по страхованию жизни для соревнований по автоспорту, включая 1500 EUR - 23 EUR


Страховые полисы смогут получить до соревнований при регистрации. Полис вступает в силу с момента оплаты.

Insurance

All “CanAm Trophy Latvia Cup” participants who need sports insurance, you can order the insurance sending a request and the following information to e-mail krisjanis@trofi.lv:

The insured person:
First Name Last Name
Personal identification code
The address of the declared place of residence

Beneficiary:
First Name Last Name
Personal identification code

Possible insurance options:
The amount of life insurance in the territory of Latvia Domicile 1500 EUR - 7 EUR motor sport competition competitions including cover
The amount of life insurance in the European territory of the Domicile 1500 EUR including insurance for motor sport competition matches - 17 EUR
Life insurance in the European area including medical expenses to 500 EUR, as well as the insurance amount of life insurance for motor sport competition competitions including 1500 EUR - 23 EUR

All prices are stated for the year.


Insurance policies will be able to receive Before competition during registration. The policy comes into force with the policy for the moment.

Apdrošināšana


Visi “CanAm Trophy Latvia Kauss” dalībnieki, kuriem ir nepieciešama sporta apdrošināšana, var pasūtīt apdrošināšanu nosūtot pieprasījumu un sekojošu informāciju uz e-pastu krisjanis@trofi.lv:

Apdrošinātā:
Vārds Uzvārds
Personas kods
Deklarētā dzīvesvietas adrese

Labuma guvēja:
Vārds Uzvārds
Personas kods

Iespējamie apdrošināšanas varianti:
Dzīvības apdrošināšana Latvijas teritorijā Apdrošinājuma summa 1500 EUR iekļaujot apdrošinājumu autosporta sacensību laikā- 7 EUR
Dzīvības apdrošināšana Eiropas teritorijā Apdrošinājuma summa 1500 EUR iekļaujot apdrošinājumu autosporta sacensību laikā - 17 EUR
Dzīvības apdrošināšana Eiropas teritorijā iekļaujot medicīnas izdevumus līdz 500 EUR, kā arī dzīvības apdrošinājuma summa 1500 EUR  iekļaujot apdrošinājumu autosporta sacensību laikā- 23 EUR

Visas cenas ir norādītas apdrošināšanas polisēm uz gadu.

Apdrošināšanas polises varēs saņemt Pirms sacensībām reģistrācijas laikā. Polise stāsies spēkā ar polises apmaksas brīdi.

Reģistrācija / Registration / Регистрация

Esam atvēruši reģistrāciju CanAm Trophy Latvia Kauss 2017, 1.posmam "Signāls EM Trophy V1". Posma nolikumu varat atrast sadaļā dokumenti.

Мы открыли
регистрацию на CanAm Trophy Latvia Kauss 2017, 1. Этап «Signāls EM Trophy V1». Регламент можно найти в разделе Документы.

WE just have opened
registration for CanAm Trophy Latvia Cup 2017, Stage 1 "Signāls EM Trophy V1". Stage-laws can be found under Documents.

Attention !!!

Please, pay attention to the following news of season 2017:

1. A license is needed for each participant of CanAm Trophy Latvia Grand Prix 2017, the price of the 1 year license is 30,- EUR, the price for the single event license is 10,- EUR. The 1 year license is also valid for Estonian and Lithuanian championships.
2. Health insurance for each participant is a mandatory.
3. This season two new entry classes have been introduced in addition to the already existing one.
3.1. ATV Hobby 750 - the only limitation is the engine capacity, not greater than 750 cm3.
3.2. Side by Side – Can Am Maverick, Polaris RZR and other producer’s similar vehicles.
4. ATV Hobby – there are no restrictions concerning tyre size.Внимание!!!!

Пожалуйста, обратить внимание на новости 2017 сезона:
1. Каждый участник обязательно должен приобрести лицензию для участия в Кубке CanAm Trophy Латвии 2017, цена годовой лицензии 30, - EUR, одноразовая лицензия на гонку стоит 10, - EUR.
    Годовая лицензия действительна в Литве и Эстонии.
2. Каждый участник обязательного должен иметь медицинское страхование.
3. В этом сезоне у нас два новых класса в дополнение к уже существующим.
3.1. ATV хобби 750 - единственным ограничением является двигатель рабочей ёмкостю не более 750 см3.
3.2. Side by Side - Can Am Maverick, Polaris RZR и аналогичные модели других производителей.
4. Класс ATV хобби - отменен предел диаметра шины.

Uzmanību!!!

Lūdzam vērst uzmanību uz sekojošiem jaunumiem 2017.gada sezonā:
1. Katram dalībniekam ir nepieciešama licence dalībai CanAm Trophy Latvia Kauss 2017, gada licences cena ir 30,- EUR, vienreizējā licence maksā 10,- EUR.
Gada licence ir derīga arī Lietuvā un Igaunijā.
2. Katram dalībniekam ir obligāta veselības apdrošināšana.
3. Šajā sezonā ir ieviestas divas jaunas dalības klases papildus jau esošajām.
3.1. ATV Hobijs 750 – vienīgais ierobežojums ir motora darba tilpums ne lielāks par 750 cm3.
3.2. Side by Side – Can Am Maverick, Polaris RZR un citu ražotāju līdzīgi modeļi.
4. ATV Hobija klasē ir atcelts riepas diametra ierobežojums.